ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558

ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
<เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*