ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ มก.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*