ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”
ถ่ายทอดสดช่วงการบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*