ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 14.00-16.30  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*