การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*