Brand’s Summer Camp 2017
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ชีววิทยา(PAT 2)- นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร(พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT)-อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
คณิตศาสตร์ (PAT 1)-อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
สังคมศึกษา(O NET)-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*