Brand’s Summer Camp 2017
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.***
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
เคมี(PAT 2) – ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
สังคมศึกษา (O NET) – อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)
“ฟิตสมอง พร้อมสอบ”
ชีววิทยา(O NET) – อ.อำพล ขวัญพัก(ครูกาแฟ)
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) – อ.วันชนะ หมั่นงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*