Brand’s Summer Camp 2017
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
สังคมศึกษา (O NET) – อ.กนก จันทรา
ฟิสิกส์(PAT 2) – อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ภาษาไทย(O NET) – อ.นิทัศน์ ยศธสาร(ครูแจ๊กกี้)
คณิตศาสตร์(O NET) – อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ(พี่ต้อม)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*