การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

ปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*