กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*