การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต
วิทยากรโดย คณะกรรมการกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*