อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2560
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*