สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*