พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*