ร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.40 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*