ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแถลงข่าว
เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*