อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร”
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*