พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*