วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เนื้อหาการอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*