นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณภาครัฐ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองแผนงาน สำนักอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*