การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมจัดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ
“การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การเสวนามีทั้งหมด 3 ช่วง
1. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปนโยบายรัฐเกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทย”
2. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูประบบการผลิตข้าวไทย”
3. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูประบบการวิจัยข้าวไทย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*