ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง”
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อกิจกรรมในการเสวนา
1. ทิศทางของการเกษตรยั่งยืนของประเทศไทย
2. พืชกินอาหารได้อย่างไร
3. ดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
4. บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
เปิดตัว และสาธิต App “ปุ๋ยสั่งตัด” เวอร์ชันใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*