โครงการให้ข้อมูลความรู้สิทธิผู้ประกันตน และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม

กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร
จัดโครงการให้ข้อมูลความรู้สิทธิผู้ประกันตน และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากร มก.
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*