สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*