การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)

สาขาพืช จัดสัมมนาพิเศษ
เรื่อง “การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)”
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.30-17.30 น.
ห้อง 211 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*