เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*