การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 thought on “การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่

  1. อรรัตน์ มงคลพร

    เรื่องสัดส่วนในผลงานวิจัย เกณฑ์ที่กำหนดโดย สกอ ว่าต้องมี 50% เกณฑ์นี้ ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะ การทำงานวิจัย ไม่ว่าเรื่องใดๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการคนเดียว อย่างน้อยที่สุด ต้องมี ๒-๓ คน ยิ่งเป็นงานวิจัยที่ต้องการความลึกซึ้งด้วยแล้ว ยิ่งมีผู้ร่วมงานมากขึ้น เพราะ ลักษณะงานจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ดังนั้น มีเพียงกรณีเดียวที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ จะได้สัดส่วนผลงานร้อยละ ๕๐ คือเมื่อมีผู้ร่วมงานเพียง ๒ คน ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพทางวิชาการ และการทำงานแบบบูรณาการ

    คำถามคือ ถ้ามีคนที่มีผลงานที่มีคุณภาพถึงตามกำหนด แต่ไม่มีงานชิ้นใด ถึง 50 เลย กรรมการมีแนวทางพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*