ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารชี้แจงการประเมินระดับหลักสูตร 19 มีนาคม 2562
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*