ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*