บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตยุคดิจิทัล

โครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตยุคดิจิทัล ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.15-12.00 น.

ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*