โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. (ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*