ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM

โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง “ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*