พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 12.55 น.
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*