การรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*