สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2561

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*