เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารชี้แจงการประเมินระดับหลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตาม link หรือ QR Code ด้านล่างนี้
http://gg.gg/giy1b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*