พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs))
โดย
– ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
– ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– ผู้แทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย………
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*