อภิปรายพิเศษ สาขาประมง เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)”

อภิปรายพิเศษ สาขาประมง
เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*