บรรยายพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน”

บรรยายพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*