อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*