อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับเลขานุการ)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*