อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*