การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 10.40 – 11.45 น.
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*