การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*