พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง
พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารประกอบการบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*