โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 23 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*