โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมช่วงเช้า

การอบรมช่วงบ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*