สอ.มก. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*