พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
1. คณะวนศาสตร์
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*