พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะประมง
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยการชลประทาน
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
8. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*